Więcej informacji

Ochrona mienia

SMOK Check USB

Dzięki swoim możliwościom technologia RFID ma coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i usług. Elte GPS, podążając za potrzebami i kierunkami rynku zaprojektowało nową grupę urządzeń do manualnego odczytu identyfikatorów RFID.

Kryjące się pod nazwą SMOK Check USB dualne czytniki RFiD współpracują z urządzeniami mobilnymi, np. z tabletem, do których podłączane są poprzez port USB.

Czytniki występują w dwóch wersjach:

 • SMOK Check USB stick – czytnik w formie pendrive'a
 • SMOK Check USB back – czytnik montowany na obudowie urządzenia mobilnego.

Czytnik podłączony do tabletu lub smartfonu z zainstalowaną aplikacją mobilną służy do odczytu identyfikatora RFID.

Czytniki te wraz z identyfikatorami mogą mieć zastosowanie w:

 • inwentaryzacji:
  • pojemników i kontenerów na odpady,
  • dodatkowego wyposażenia pojazdów,
  • wyposażenia biur,
  • narzędzi i maszyn w działach produkcyjnych,
 • ewidencji środków trwałych, magazynu i towarów handlowych,
 • kontroli realizacji usług – przez odczyt identyfikatora można potwierdzić zrealizowanie usługi, np. odbioru odpadów z punktu gromadzenia odpadów pod wskazanym adresem.

Kontrola trzeźwości w systemie SMOK

Doposażając moduł identyfikacji kierowcy i kontroli czasu pracy w dodatkowe urządzenie pomiarowe, jakim jest alkomat, powstaje narzędzie do kontroli trzeźwości pracowników z jednoczesną ich identyfikacją.

Z tego rozwiązania korzysta największa w Polsce i jedna z największych firm wodociągowych w Europie - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A., które posiada flotę ok. 450 pojazdów.

Zasady działania kontroli trzeźwości w systemie SMOK

Przed rozpoczęciem pracy kierowca loguje się do systemu SMOK, potwierdzając swoją tożsamość, przy użyciu identyfikatora, np. karty elektronicznej lub pastylki Dallas.

Kierowca zostaje poinformowany o konieczności poddania się badaniu trzeźwości. W zależności od ustawień systemu SMOK wybór osoby do badania może być losowy lub dotyczyć wszystkich kierowców.

Pomiar może być udokumentowany wykonaniem zdjęcia, co umożliwia weryfikację czy badaniu poddał się kierowca do którego należy identyfikator.

System SMOK automatycznie rejestruje każde wykonane badanie trzeźwości.

W przypadku wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu, mogą być zastosowane następujące sposoby reakcji systemu SMOK na zaistniałe zdarzenie:

 • wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera dyspozytora,
 • zablokowanie możliwości uruchomienia pojazdu,
 • uniemożliwienie kierowcy dostępu do listy zleceń wyświetlanej na terminalu w kabinie pojazdu – brak możliwości rozpoczęcia pracy,
 • przesłanie komunikatu / e-maila z informacją zaistniałym zdarzeniu do wskazanej wcześniej osoby, np. przełożonego.

W niniejszym materiale zostały wymienione najczęstsze reakcje systemu na niepomyślne przejście badania trzeźwości przez kierowców. Alkomat może być wykorzystywany do kontroli pozostałych pracowników zatrudnionych w firmie.

Korzyści z zastosowania

 • Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez niedopuszczenie do pracy pracowników będących pod wpływem alkoholu,
 • Prewencyjne działanie mające na celu ograniczenie powstawania strat materialnych i wypadków.

Moduł Ewidencja w systemie SMOK

Moduł Ewidencja to narzędzie wspomagające obsługę posiadanej floty w zakresie zadań związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji dotyczących eksploatacji floty pojazdów oraz ułatwiającym organizację zadań obejmujących jej codzienną eksploatację.

Funkcjonalność systemu

Moduł Ewidencja posiada wiele możliwości w zakresie tworzenia ewidencyjnej bazy danych pojazdów oraz kierowców danego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie obsługuje, również pojazdy floty, które nie są wyposażone w moduł lokalizacji GPS.

Do podstawowych i najważniejszych funkcji modułu ewidencja należą:

 • ewidencja pojazdów floty i kierowców użytkujących te auta wraz z podstawowymi informacjami, np.: nr. rejestracyjny, VIN, rocznik, kolor oraz stan licznika, który może być zaimportowany bezpośrednio z systemu GPS,
 • ewidencja przebytych tankowań wraz z możliwością importu z zewnętrznych źródeł danych np. plików tekstowych,
 • gromadzenie informacji na temat historii napraw, szkód komunikacyjnych, stanu i rodzaju ogumienia czy ważności polis ubezpieczeniowych,
 • ewidencja faktur dotyczących eksploatacji pojazdów wraz z informacjami o kontrahencie, kwocie faktury, rodzaju usługi i terminie płatności,
 • tworzenie kart napraw i automatyczne ich otwarcie po zaistnieniu skonfigurowanego zdarzenia np. wjazdu pojazdu do warsztatu,
 • przypominanie o zbliżających się ważnych terminach np. przeglądu czy końcu polisy ubezpieczeniowej,
 • szybkie i łatwe edytowanie, wyszukiwanie / filtrowanie, drukowanie zgromadzonych w systemie informacji,
 • tworzenie szczegółowych, zbiorczych i podsumowujących zestawień, które w prosty sposób usprawniają kontrolę wydatków związanych z eksploatacją floty oraz pozwalają wykrywać wszelkie nieprawidłowości związane z jej funkcjonowaniem.

Korzyści z zastosowania

Moduł Ewidencja w Systemie SMOK to idealne narzędzie pozwalające na udokumentowanie wszelkich zdarzeń związanych z codzienną eksploatacją floty. Otrzymane informacje mogą być wykorzystywane do optymalizacji działań dotyczących zarządzania pojazdami w firmie, bieżącej kontroli jej stanu oraz wykrywania nieprawidłowości z tym związanych.

Lista zbliżających się terminów

Lista napraw warsztatowych

Wskazane możliwości oferowanego modułu warsztatowego z łatwością można przekształcić na szereg wymiernych korzyści, do których można zaliczyć:

 • otrzymywanie bieżących informacji o okresach ważności ubezpieczeń pojazdów,
 • możliwość dokładniejszego rozliczania kosztów funkcjonowania floty,
 • uzyskiwanie informacji o ekonomiczności użytkowania danego pojazdu i w przypadkach krytycznych, eliminacji jednostek generujących większe koszty w stosunku do poziomu ich wykorzystania,
 • natychmiastową reakcję na zbliżające się terminy przeglądów czy napraw,
 • eliminację wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających z posiadania nieważnych dokumentów, np. braku aktualnych badań pojazdu w dowodzie rejestracyjnym czy nieważności polisy ubezpieczeniowej.

Oprócz aktualnych danych użytkownik dostaje narzędzie za pomocą, którego ma wgląd w historię napraw, szkód komunikacyjnych, faktur, a co za tym idzie otrzymuje informacje o kosztach związanych z zaistniałymi zdarzeniami.

Informacje dotyczące wybranej faktury w Module Ewidencji

Zestawienie kosztów napraw dla wybranego pojazdu

Na podstawie zgromadzonych informacji w module ewidencyjnym, można tworzyć różnego rodzaju szczegółowe zestawienia i raporty. Użytkownik systemu wybiera do tworzenia zestawień takie parametry, które obejmują zakres jego zainteresowań i posiadanych kompetencji, a raporty stworzone w wyniku wygenerowanych zestawień są niezbędne do budowania prognoz, budżetowania kosztów utrzymania pojazdów i optymalizacji eksploatacji posiadanej floty.

Rejestracja obrazu

Photobox to cyfrowy rejestrator obrazu współpracujący z systemem SMOK firmy ELTE GPS. Zadaniem rejestratora jest zapis na karcie SD zdjęć z kamery lub kamer zainstalowanych na pojeździe w wybranym przez użytkownika miejscu, np. w przestrzeni ładunkowej, w kabinie kierowcy, na zasypie śmieciarki, itp.

Photobox umożliwia wykonywanie zdjęcia lub serii zdjęć na żądanie użytkownika lub w zdefiniowanej sekwencji czasowej. Moment wykonania zdjęcia lub zdjęć może być też uzależniony od spełnienia konkretnego warunku związanego z pracą określonego urządzenia, np. po otrzymaniu sygnału z czujnika. Przykładowo zdjęcie/zdjęcia mogą być wykonane po: otwarciu przestrzeni ładunkowej, włączeniu przycisku antynapadowego, podniesieniu lub opuszczeniu pługa, załączeniu przystawki odbioru mocy, uruchomieniu urządzenia wrzutowego, itp. Proces rejestracji obrazu może być wykonywany, z określoną przez użytkownika częstotliwością, w trakcie realizacji zadanych wcześniej tras wzorcowych i obszarów.

Photobox zapisuje nie tylko dane co do czasu wykonania zdjęcia, ale również dane co do współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zdjęcie zostało wykonane – tzw. geotagowanie.

Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane na karcie SD i mogą zostać przesłane do systemu monitorowania pojazdów SMOK poprzez sieć GSM. Zdjęcia zaimportowane do oprogramowania systemu SMOK synchronizowane są z innymi zarejestrowanymi przez ten system informacjami. Pozwala to na powiązanie zdjęć z konkretnymi zdarzeniami prezentowanymi w oprogramowaniu systemu SMOK, np. w formie zestawienia zdarzeń lub ich wizualizacji na mapie.

Zdjęcia mogą stanowić dodatkową informację służącą m.in. do potwierdzenia sposobu i jakości realizowanych usług.

Przykładowe zastosowanie rejestratora obrazu Photobox dla wybranych branż:

 • transport, spedycja:
  • kontrola bezpieczeństwa pracowników podczas przemieszczania się pojazdu, np. wykonanie zdjęcia w chwili naciśnięcia przez kierującego pojazd przycisku antynapadowego,
  • kontrola przestrzeni ładunkowej i przewożonego w nim towaru, np. wykonanie zdjęcia w momencie nieautoryzowanego otwarcia przestrzeni ładunkowej,
 • kolej:
  • wykonanie zdjęcia wymuszone wystąpieniem zdarzenia rejestrowanego przez tachograf cyfrowy,
 • usługi komunalne:
  • udokumentowanie zdjęciem zarejestrowanych nieprawidłowości, np. opróżnienie pojemnika bądź załadunek kontenera nie wyposażonego w identyfikator RFID,
  • kontrolowanie punktów wyładunku - rejestracja zdjęć z miejsca otwarcia odwłoka śmieciarki,
  • kontrola realizacji prac - wykonywanie zdjęć stanu nawierzchni wybranego odcinka drogi potwierdzających realizację usługi podczas pracy pługopiaskarki, zamiatarki.

Photobox został zaprojektowany jako alternatywa dla urządzeń typu wideo-rejestrator gdzie zapis danych wymaga dużej pojemności pamięci, a odczyt i archiwizacja wymaga znacznej czasochłonności.

Jeżeli nie ma konieczności rejestracji obrazu w formie "filmu", to zastosowanie oferowanego Photobox-a umożliwi :

 • w sposób prosty i szybki odczyt zapisanych zdjęć,
 • wyświetlenie zdjęcia przypisanego do konkretnego zdarzenia zarejestrowanego w systemie SMOK (bez tracenia czasu na przeglądanie),
 • uproszczenie procedury archiwizacji (wymaga znacznie mniejszej pojemności pamięci, w porównaniu do materiałów wideo).

Interfejs CAN - BUS

Interfejs CAN-BUS służy do przesyłania danych bezpośrednio z pojazdowej magistrali can, która jest szeregową siecią przesyłu cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Stanowi główne medium zbiorcze dla czujników, układów wykonawczych i elementów dodatkowych.

Magistrala CAN (Controller Area Network) jest szeregową siecią do przesyłania cyfrowych informacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Znajduje szerokie zastosowanie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym. Stosowana technika priorytetów standardu CAN pozwala na rozgraniczenie sterowania z jednej strony kwestii błahych tj. transmisja danych między sprzętem dodatkowym, z drugiej strony zaś kwestii elementów nadzwyczaj ważnych, takich jak poduszki powietrzne.

Interfejs CAN-BUS, którego jesteśmy producentem, pozwala połączyć magistralę CAN ze sterownikiem pojazdowym GPS. Informacje z komputera pokładowego pojazdu poprzez interfejs CAN-BUS przekazywane są do sterownika GPS, dalej drogą transmisji danych GPRS wysyłane są do serwera, zapisywane w bazie danych oraz wyświetlane na ekranie komputera. Każdy producent instaluje pewną ilość czujników, których zadaniem jest zbieranie potrzebnych informacji.

System znalazł szerokie zastosowanie w transporcie drogowym. Właściciele firm transportowych zakładają go ze względu na możliwość kontroli ilości zużytego paliwa. I tak np. na samochodzie marki Iveco, gdzie zainstalowany został Interfejs CAN-BUS, możemy odczytać następujące parametry:

 • poziom paliwa
 • stan licznika
 • ciśnienie w obwodzie hamulcowym
 • zużycie paliwa wykazane przez przepływomierz
 • całkowite zużycie paliwa
 • aktualne obroty
 • temperaturę płynu chłodzącego

Oprócz monitorowania parametrów pracy pojazdów w transporcie drogowym, interfejs CAN-BUS znalazł zastosowanie w komunikacji miejskiej, przykładem może być jeden z naszych klientów z tej branży. Interfejs CAN-BUS został zainstalowany w autobusie Solaris Turbino 18. System w tym przypadku umożliwił w czasie rzeczywistym dostarczenie m.in. informacji o:

 • sile nacisku na pedał gazu
 • sile nacisku na pedał hamulca
 • aktualnych obrotach
 • kącie przegubu
 • awarii sterowania przegubem
 • retarderze
 • ciśnieniu w obwodzie hamulcowym
 • temperaturze płynu chłodzącego
 • temperaturze skrzyni biegów
Przekroczenie wybranych i ustalonych w konfiguracji programu parametrów jest odpowiednio sygnalizowane u dyspozytora lub drukowane w postaci raportu tabelarycznego. W opisywanym przypadku jest to:
 • przekroczenie prędkości maksymalnej 75km/h
 • gwałtowne hamowanie i przyspieszanie
 • włączenie pozycji Neutral podczas jazdy
 • przekroczenie obrotów silnika powyżej ustalonej wartości
 • przekroczenie dopuszczalnego kąta załamania przegubu - szczególnie podczas jazdy do tyłu
 • zadziałanie systemu ABS/ASR

Podgląd i zapis tak wielu ważnych parametrów jest pomocny w szybkiej diagnozie usterki w pojeździe. Pozwala również autoryzowanemu serwisowi stwierdzić nieprawidłową eksploatację pojazdu będącego na gwarancji.

System Interfejs CAN-BUS został zainstalowany m.in. na posypywarkach Schmidt Stratos B80, używanych przy odśnieżaniu dróg. W pojeździe tego typu parametrami najczęściej odczytywanymi są:

 • włączenie posypu
 • szerokość posypu
 • kąt posypu
 • informacja o tym, czy materiał jest sypany
 • informacja o tym, czy polewaczka jest włączona.

Oferowany przez naszą firmę interfejs CAN-BUS umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu bez potrzeby instalacji kilku lub kilkunastu dodatkowych czujników.

ZAUFALI NAM