Więcej informacji

Moduł ważenia

Moduł ważenia odpadów komunalnych można zastosować na różnego rodzaju zabudowach – pojazdach bezpylnych, hakowcach, bramowcach, skrzyniowych, pojazdach z HDS. Proces ważenia odpadów może być realizowany w sposób dynamiczny lub statyczny. Możliwe jest ważenie pojemników lub całej zabudowy.

Ważenie dynamiczne

Pojazdy z tylnym załadunkiem

Montaż systemu dynamicznego ważenia pojemników na urządzeniu wrzutowym niedzielonym

System dynamicznego ważenia odpadów jest systemem w pełni zautomatyzowanym. Ważenie odbywa się bez zatrzymywania urządzenia wrzutowego - ważenie odpadów wykonywane jest w trakcie opróżniania pojemników.

Proces ważenia odbywa się dwuetapowo:

  • etap pierwszy: podczas podnoszenia pojemnika lub pojemników dokonuje się pomiaru masy odpadów wraz z pojemnikami, dodatkowe czujniki wykrywają, ile i jakie pojemniki są opróżniane,
  • etap drugi: podczas opuszczania pojemników odbywa się pomiar masy pojemnika.

Z wyników tych pomiarów system oblicza wagę odebranych śmieci. Informacja o ilości odebranych śmieci jest rejestrowana w pamięci wewnętrznej sterownika pojazdowego GPS i przesyłana wraz z informacją o pozycji geograficznej, czasie oraz unikatowym numerze pojemnika (w przypadku zamontowania czytników RFID identyfikujących pojemniki) do oprogramowania.

Montaż systemu dynamicznego ważenia pojemników na urządzeniu wrzutowym dzielonym

Moduł ważenia odpadów komunalnych można zastosować również na pojazdach bezpylnych z bocznym oraz przednim załadunkiem.

Przedni załadunek

Boczny załadunek

Ważenie statyczne

System statycznego ważenia odpadów nie jest systemem w pełni zautomatyzowanym. Przy ważeniu statycznym niezbędne jest chwilowe wstrzymanie procesu opróżniania pojemników i/lub kontenerów.

Montaż czujników tensometrycznych w systemie ważenia na zabudowie przystosowanej do opróżniania kontenerów typu KP7

Montaż czujników tensometrycznych w systemie ważenia na zabudowie z HDS.

Miejsce montażu czujników tensometrycznych w systemie ważenia zabudowy pojazdu

Raport wagowy

Informacje z systemu ważenia odpadów przesyłane są przez sterownik GPS do aplikacji SMOK Net. Pozwala to na generowanie raportów, m.in. pod kątem ilości odebranych odpadów od poszczególnych mieszkańców (Punktów Gromadzenia Odpadów).

Lista odczytanych wyników ważeń

Terminal PDA zainstalowany w pojeździe pokazuje masę poszczególnych ważeń, co pozwala obsłudze na bieżącą kontrolę poprawności realizacji zadania.

Unikalność i innowacyjność systemu SMOK z modułem ważenia otwiera szerokie możliwości i prowadzi do licznych korzyści, między innymi:

  • optymalizacji i ułatwienia procesów logistycznych związanych z zarządzaniem i dysponowaniem pojazdami odbierającymi odpady,
  • możliwości precyzyjnego rozliczenia klientów, zarówno w odniesieniu do ilości opróżnionych pojemników w zadanym czasie, jak i wagi odebranych odpadów,
  • możliwości dokładnego raportowania i rozliczania całej floty lub poszczególnego pojazdu w zakresie masy odebranych odpadów,
  • bieżącego monitoringu floty pojazdów wraz z alarmowaniem o przekroczeniu wyznaczonych wcześniej kryteriów,
  • stałego monitorowania pojazdów zarówno w zakresie wykonywanej pracy, jak i ilości odbieranych odpadów,
  • możliwości rozliczenia i planowania pracy załóg śmieciarek wraz z optymalizacją tras przejazdów,
  • możliwości obiektywnego rozpatrywania ewentualnych reklamacji od klientów w oparciu o obiektywnie zarejestrowane dane,
  • w przypadku odbierania pojemników z odpadami segregowanymi (papier, szkło, tworzywa sztuczne) możliwości precyzyjnego określenia masy odebranego odpadu,

Uzyskane przez system SMOK informacje w znaczący sposób wpływają na podwyższenie jakości i efektywności świadczonych usług.

ZAUFALI NAM