Więcej informacji

Dostosowanie systemu SMOK dla Arcelormittal Poland SA

Wysokie standardy jakości oraz wymogi dotyczące raportowania obowiązujące w koncernie ArcelorMittal Poland SA [dawniej Mittal Steel Poland] odnoszą się również do jego spółek zależnych. Przykładem jest np. Kolprem Spółka Z o.o. zajmująca się transportem kolejowym. W przedsiębiorstwach wykorzystujących lokomotywy spalinowe pojawia się wiele problemów związanych z efektywnym zarządzaniem nimi. Podstawowym problemem jest poprawne rozliczenie paliwa. Rozproszona struktura przedsiębiorstwa a także zainteresowanie wielu komórek organizacyjnych różnymi parametrami eksploatowanych lokomotyw stawia przed osobami nadzorującymi ich poprawność pracy spore problemy.

W 2006 roku ArcelorMittal Poland SA rozpoczął proces wyboru systemu, którego zadaniem byłoby efektywne zarządzanie flotą lokomotyw spalinowych. Postanowiono, że na okres próbny zostanie wdrożony system zaproponowany przez ELTE GPS. Po rocznych testach systemu SMOK zdecydowano, że spełnia on wszystkie postawione mu założenia. Zaowocowało to podpisaniem umowy i jego wdrożeniem na każdej lokomotywie we wszystkich oddziałach koncernu. Wdrożony system jest mocno rozbudowany. Do sterownika GPS typu SmokN umożliwiającego określenie lokalizacji podłączona została masa urządzeń peryferyjnych, dzięki, którym możliwe jest monitorowanie najważniejszych parametrów eksploatacyjnych lokomotyw.

Największy nacisk położony został na pomiar zużywanego paliwa. Wykorzystane zostały dwa niezależne urządzenia pomiarowe. Przepływomierz mechaniczny  umożliwiający precyzyjnie określić ilość zużywanego paliwa oraz zestaw sond paliwowych pozwalający na odczyt poziomu paliwa znajdującego się w poszczególnych zbiornikach.

Poza czujnikami, które umożliwiają pomiar zużywanego paliwa, monitorowaniu poddane zostały następujące parametry eksploatacyjne lokomotyw:

  • Obroty oraz moc silnika, które powodują dokładne określenie czasu pracy lokomotywy

  • Temperatura cieczy chłodzącej silnik, umożliwiająca zredukowanie nieprawidłowości związanych z rozruchem silnika lokomotywy przy niewłaściwej temperaturze, jak również wyłączanie silnika lokomotywy przy zbyt wysokiej temperaturze

  • Ciśnienie oleju pozwalające ocenić stan silnika a co za tym idzie podjąć właściwą decyzję służb odpowiedzialnych za stan techniczny lokomotyw, dotyczącą konieczności dokonania przeglądu lub naprawy przed wystąpieniem poważnej usterki.

Ze względu na to, iż lokomotywy eksploatowane są przez całą dobę przez różnych maszynistów pracujących w systemie zmianowym, wprowadzony został czytnik umożliwiający ich identyfikację. Każdemu maszyniście została przypisana indywidualna karta identyfikująca go w systemie. Maszynista przed rozpoczęciem pracy na lokomotywie powinien zalogować się poprzez włożenie swojej karty do czytnika, znajdującego się w kabinie. Jeśli tego nie zrobi, natychmiast włączy się alarm, informujący dyspozytora o zaistnieniu takiego zdarzenia. Wykorzystując identyfikację możliwe jest dokładne określenie czasu pracy maszynisty na danych lokomotywach oraz przypisanie mu poszczególnych zdarzeń odczytanych z innych urządzeń pomiarowych np. tankowania. Dodatkowo w kabinie lokomotywy został zainstalowany terminal z wyświetlaczem graficznym oraz klawiaturą alfanumeryczną, na którym w czasie rzeczywistym maszynista ma możliwość monitorowania wybranych parametrów np. poziom paliwa, obroty, moc itp. Odbywać się może również dwustronna komunikacja ze stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą wiadomości tekstowych.

Dane odczytywane z urządzeń pomiarowych przesyłane są w czasie rzeczywistym z ustaloną częstotliwością do wybranych stanowisk klienckich oraz zapisywane do wewnętrznej pamięci urządzenia (SmokaN) tzw. "Czarnej skrzynki". Jej zawartość wczytywana jest przez serwer. Na podstawie danych zapisanych na serwerze użytkownicy systemu mając odpowiednie uprawnienia mogą tworzyć różnego rodzaju zestawienia, raporty i wykresy zarówno dla wybranej lokomotywy jak i wybranego maszynisty z możliwością ich eksportu. Dodatkowo możliwa jest sygnalizacja alarmem w czasie rzeczywistym spełnienia ustawionego wcześniej kryterium np. ubytek paliwa, przekroczenie prędkości.

Poza monitorowaniem opisywanych w powyższym artykule parametrów, dzięki modułowi GPS, w który to wyposażony jest sterownik SmokN możliwa jest także lokalizacja lokomotyw na specjalnie przystosowanych do tego mapach.

ZAUFALI NAM