Więcej informacji

System zarządzania komunikacją miejską

Głównym celem zastosowania Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską jest uzyskanie działającego - w najwyższym możliwym stopniu - bez zakłóceń przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej na terenie miasta, kontrola rozkładu jazdy, zapewnienie łączności radiowej ze wszystkimi pojazdami oraz zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu w czasie rzeczywistym.

System ten pracuje w oparciu o informacje przesyłane w czasie rzeczywistym drogą łączności radiowej lub telefonii komórkowej GSM.

Do podstawowych funkcji rozwiązania należą:

Cały System bazuje na odpowiednio zorganizowanej łączności. Wszystkie dane uzyskane z pojazdów, punktów kontrolnych, zajezdni są przesyłane do Centrali nadzoru ruchu, przetwarzane i rozsyłane do pojazdów, sterowników świateł, itp.

Wyposażenie pojazdu

W skład komputerowego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską wchodzą elementy instalowane w pojeździe, których podstawowe funkcje to:

 • samodzielna lokalizacja GPS pojazdu z dokładnością ok. 10 m,
 • zdalny, automatyczny odbiór rozkładów jazdy bez konieczności jakiegokolwiek udziału kierowcy,
 • kontrola rozkładu jazdy (czas wzorcowy z satelity) na podstawie autonomicznego porównywania bieżącej trasy z rozkładem jazdy zapisanym w pamięci komputera pokładowego,
 • automatyczne przesyłanie do dyspozytora informacji o odchyleniach od rozkładu,
 • informacja kierującego pojazdem o bieżącym stanie realizacji rozkładu jazdy,
 • wysyłanie komunikatu informującego dyspozytora o chęci przeprowadzenia rozmowy przez kierowcę,
 • załączenie systemu anty-napadowego - moduł ten składa się z przycisku alarmowego - w przypadku niebezpieczeństwa kierowca, wciskając przycisk alarmowy, automatycznie przesyła wiadomość do Centrali nadzoru ruchu o swojej lokalizacji na terenie miasta. Transmisja tych danych ma najwyższy priorytet. Dyspozytor, chcąc słyszeć, co dzieje się w autobusie, może załączyć mikrofon wewnętrzny,
 • rejestracja trasy i prędkości jazdy (czarna skrzynka) - przy każdej kolizji drogowej Komisja Wypadkowa może dysponować dodatkowymi danymi, a to wszystko dzięki komputerowi pokładowemu zapamiętującemu parametry trasy z ostatnich 10 minut jazdy,
 • sterowanie i współpraca z urządzeniami peryferyjnymi np. kasownikami, zewnętrznymi i wewnętrznymi tablicami informacyjnymi, systemami liczenia pasażerów itp.

Oprogramowanie centrali nadzoru ruchu

Oprogramowanie umożliwia monitorowanie pracy sieci komunikacyjnej w czasie rzeczywistym, a jego konfiguracja umożliwia wykorzystanie w jak największym stopniu obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów informatycznych oraz odpowiednie przekazywanie danych wyjściowych z Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską do eksploatowanych w firmie aplikacji programowych.

System składa się z modułów powiązanych funkcjonalnie ze sobą i pozwalających na:

 • sterowanie kanałem transmisji danych,
 • sterowanie kanałem fonicznym,
 • obliczanie i przedstawianie informacji o stanie ruchu,
 • rozsyłanie do pojazdów aktualnych rozkładów jazdy,
 • automatyczną diagnostykę wszystkich elementów systemu,
 • przygotowanie danych dla celów statystyki,
 • przekazywanie danych do informacji pasażerskiej.

Dzięki zastosowaniu Systemu centrala nadzoru ruchu otrzymuje rozwiązanie pozwalające na automatyczną kontrolę stanu w sieci komunikacyjnej i przekazywanie precyzyjnej informacji dyspozytorowi w przypadku wystąpienia odchyleń lub na wyraźne jego polecenie. Informacje otrzymane z pojazdów umożliwiają określenie wyprzedzeń i opróżnień wykraczających poza zakres tolerancji, przekroczenia planowanych czasów postoju na przystankach końcowych oraz zagrożonych połączeń przesiadkowych.

Użytkownik może sprawdzić czy wystąpiły nieprawidłowości w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej w danym dniu, a w przypadku ich pojawienia się są one prezentowane w tabeli.

Protokół dzienny na pierwszym miejscu dokumentuje zaistniałe w ciągu dnia roboczego odchylenia od planowej eksploatacji, nie zrealizowane (z powodu wypadków i awarii) kursy oraz nieprawidłowości w pracy systemu SZKM. Ponadto istnieje możliwość wykonywania - na postawie zarejestrowanych danych - zestawień dla określonego punktu, linii, kierunku i odcinka.

Po podłączeniu dodatkowych interfejsów oraz urządzeń w pojeździe system umożliwia, również na:

ZAUFALI NAM